Drukuj

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 57.570.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont budynkujednorodzinnego wraz z częścią usługową położonego przy ul. Kaliskiej 26 w Turku”

 

Załączniki:
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/97/Og%C5%82oszenie%20o%20zam%C3%B3wieniu.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]893 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/97/SIWZ.pdf)SIWZ[Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia]421 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/97/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20-%20formularz%20oferty.docx)Załącznik nr 1[Formularz oferty]22 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/97/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201a%20-%20o%C5%9Bwiadczenie%20z%20art%2025a.docx)Załącznik nr 1a[Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania]18 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/97/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201b%20-o%C5%9Bwiadczenie%20z%20art%2025.docx)Załącznik nr 1b[Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu]14 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/97/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202%20o%C5%9Bwiadczenie%20o%20grupie%20kapita%C5%82owej.docx)Załącznik nr 2[Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej]17 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/97/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203-%20o%C5%9Bwiadczenie%20Wykonawcy.docx)Załącznik nr 3[Oświadczenie dotyczące potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu]21 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/97/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204-%20wykaz%20os%C3%B3b.docx)Załącznik nr 4[Wykaz osób]22 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/97/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205%20-informacja%20o%20korzystaniu%20z%20zasob%C3%B3w.docx)Załącznik nr 5[Zobowiązanie z art. 22a Ustawy]16 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/97/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%206-%20wz%C3%B3r%20umowy.docx)Załącznik nr 6[Zobowiązanie z art. 22a Ustawy]51 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/97/SZCZEG%C3%93%C5%81OWE%20SPECYFIKACJE%20TECHNICZNE%20Kaliska%2026.pdf)Załącznik[Szczegółowa Specyfikacja Techniczna]350 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/97/Szczeg%C3%B3%C5%82owe%20Specyfikacje%20Techniczne%20-roboty%20ciesielskie.doc)Załącznik[Szczegółowa Specyfikacja Techniczna -roboty ciesielskie]84 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/97/Przedmiar%20rob%C3%B3t.pdf)Załącznik[Przedmiar robót]72 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/97/Dokumentacja%20projektowa.zip)Załącznik[Dokumentacja projektowa]5895 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/97/Pozwolenie%20Wielkopolskiego%20Wojew%C3%B3dzkiego%20Konserwatora%20Zabytk%C3%B3w.pdf)Załącznik[Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków]4101 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/97/Informacja%20uniewa%C5%BCnienie.pdf)WYNIK[Informacja o unieważnieniu postępowania]207 kB