Drukuj

OGŁOSZENIE


Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 57.470.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Administracji, Inwestycji i Zamówień Publicznych,
tel. (0-63) 28-00-307


na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:


„Wynajem sprzętu transportowego wraz z obsługą na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku”

Załączniki:
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/96/OG%C5%81OSZENIE.pdf)OGŁOSZENIE[treść ogłoszenia]135 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/96/Specyfikacja%20Warunk%C3%B3w%20Zam%C3%B3wienia.pdf)SWZ[Specyfikacja Warunków Zamówienia]198 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/96/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201.doc)Załącznik nr 1[Wzór formularza ofertowego]36 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/96/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%202.docx)Załącznik nr 2[Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu]13 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/96/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%203.docx)Załącznik nr 3[Oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia]16 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/96/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%204.docx)Załącznik nr 4[wykaz sprzętu]15 kB
Dostęp do URL (http://bip.pgkim-turek.pl/attachments/article/96/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%205.doc)Załącznik nr 5[Istotne postanowienia umowy]51 kB
Pobierz plik (Powiadomienie.pdf)Zawiadomienie[zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty]318 kB