Drukuj

Wydział Zarządzania Nieruchomościami i Zieleniakiem

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. poprzez Wydział Zarządzania Nieruchomościami administruje 165 budynkami mieszkalnymi, w tym 117 to wspólnoty mieszkaniowe a 48 budynki, których właścicielem jest Gmina Miejska Turek.

Zakresem działalności Wydziału Zarządzania Nieruchomościami są wszelkie sprawy związane z zarządzaniem i administrowaniem substancją mieszkaniowo-socjalną oraz komercyjną które obejmują szereg czynności ustalanych na potrzeby zarówno ze strony Urzędu Miasta oraz właścicieli indywidualnych.

Podstawowymi aktami prawnymi w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami są miedzy innymi:

Wydział Zarządzania Nieruchomościami zajmuje się również prowadzeniem robót remontowo-budowlanych, w tym remontów bieżących i konserwacji. Zadania realizuje w oparciu o środki finansowe przewidziane na ten cel w budżecie gminy na dany rok na podstawie uzgodnionego z Gminą planu robót oraz poprzez zatwierdzone uchwałami wspólnot mieszkaniowych plany gospodarcze.

Ponadto, Wydział Zarządzania Nieruchomościami zapewnia również dostawę energii elektrycznej, cieplnej, zimnej i ciepłej wody,  odprowadzanie ścieków i wywóz  nieczystości  stałych  i  płynnych  oraz  rozlicza  koszty  utrzymania  nieruchomości

w oparciu o rachunki i wydatki związane z jej administrowaniem zgodnie z zawartymi umowami. Wydział pełni również całodobowe dyżury w zakresie usuwanie awarii oraz jej skutków.

Zgod­nie z art. 62 Ustawy Prawo budowlane Wydział dokonuje również okresowych przeglądów stanu technicznego obiektów, prowadzi książki obiektu budowlanego dla każdego administrowanego budynku oraz dokumentację przeglądów technicznych zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Do obowiązków Wydziału, jako zarządcy należy utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do użytku mieszkańców, bieżąca konserwacja nieruchomości wspólnej a przede wszystkim dokonywanie napraw budynku, a także wykonywanie remontów bieżących wynikających z ustalonych planów. Ponadto Wydział dba o utrzymanie czystości wokół budynków mieszkalnych i użytkowych oraz estetykę terenów zielonych.

----------------------------------------------------

„Zieleniak” – Targowisko Miejskie to nowo wyodrębniona w strukturze PGKIM Sp. z o.o. w Turku komórka organizacyjna, funkcjonująca od 1 lipca 2010 roku.
Do głównych zadań komórki należy  w  szczególności  administrowanie  zieleniakiem
i parkingiem.

Targowisko Miejskie- Zieleniak położone jest w Turku przy ul. Legionów Polskich.

Obecnie   na   Zieleniaku   zarezerwowane   są   134   stanowiska   handlowe
w wydzielonych częściach, zgodnie z rodzajem danej branży handlowej. Ponadto na terenie placu targowego znajduje się 107 kiosków handlowych przeznaczonych do handlu. Od osób prowadzących handel na targowisku pobierana jest dzienna opłata targowa, której wysokość określa Rada Miejska Turku w drodze uchwały.

Na Zieleniaku i parkingu dokonywana jest również sprzedaż rezerwacji stanowisk handlowych i miejsc parkingowych.
Targowisko czynne jest w dni robocze, w okresie letnim, tj. 01.04-30.09 od godz. 6.00 do 18.00; w okresie zimowym tj. 01.10-31.03 od godz. 7.00 do 16.00.
Wolne stanowiska handlowe można objąć rezerwacją po przeprowadzeniu przetargu. Nadzór nad Targowiskiem Miejskim sprawuje Burmistrz Miasta Turku.

 ----------------------------------------------------

Kontakt:

Kierownik - tel. 063 28 00 304
Administratorzy - tel. 063 28 00 302 lub 063 280 03 03
Rozliczanie wody - tel. 063 28 00 305
Księgowość czynszowa - tel. 063 28 00 329
Księgowość Wspólnot Mieszkaniowych - tel. 063 28 00 325
Komórka techniczna - tel. 063 28 00 306