Drukuj
fe naglowek

CELE PROJEKTU:

  • poprawa jakości powietrza poprzez uniknięcie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi.
  • wykorzystywanie ciepła systemowego z efektywnych systemów ciepłowniczych.

PLANOWANE EFEKTY:

  • Wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 3,5 MWh/rok
  • Ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 12168,88 t/rok

WARTOŚĆ PROJEKTU NETTO: ……………………….. zł

DOFINANSOWANIE PROJEKTU ………………………. zł

W TYM ZE ŚRODKÓW MF EOG ………………….. zł

Pożyczka NFOŚiGW:  do ……………..zł

Środki własne:  ……………………….. zł

ETAPY WDRAŻANIA PROJEKTU:

OGŁOSZENIA O PRZETARGACH:

PROJECT GOALS:

  • improvement of air quality by avoiding the emission of pollutants particularly harmful to the quality of human life.
  • using system heat from efficient district heating systems.

PLANNED EFFECTS:

  • Increase in production of energy from renewable sources 3,5 MWh/year
  • Reduction or avoidance of CO2 emissions 12168,88 t/year

PROJECT VALUE NETTO: ……………………….. zł

PROJECT FINANCING ………………………. zł

INCLUDING FROM MEANS MF EOG ………………….. zł

Loan NFOŚiGW:  to ……………..zł

Own funds:  ……………………….. zł

PROJECT IMPLEMENTATION STAGES:

TENDER ANNOUNCEMENTS:

           www.eog.gov.pl          eeagrants.org