Drukuj

Wydział Wodociągów i Kanalizacji

Podstawowym celem Wydziału Wodociągów i Kanalizacji jest ciągła, bezawaryjna, świadczona na wysokim poziomie jakościowym dostawa  wody,  odbiór
i oczyszczanie ścieków, na rzecz wszystkich odbiorców, podmiotów i instytucji funkcjonujących na terenie miasta  Turku  oraz  poza  jego  granicami.   Ze względu
na eksploatację sieci wodociągowej  Wydział  prowadzi  ciągły  proces  modernizacji
w miarę możliwości finansowych. Dąży również do  budowy  nowych  odcinków  sieci
i pozyskiwania nowych odbiorców.

Wydział świadczy usługi związane z gospodarką wodociągowo – kanalizacyjną tj. usuwanie awarii wodociągowych, kanalizacyjnych, montaż zasuw, przyłączy wodociągowych, czyszczenie niedrożnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyjmowanie ścieków z pobliskich miast i wsi do zlewni nieczystości znajdującej się na Oczyszczalni ścieków.

Sieć wodociągowa obejmuje swoim zasięgiem teren miasta Turku.

Długość sieci wodociągowej na dzień 31.12.2019r. – 124 km w tym:

Sieć kanalizacji sanitarnej eksploatowana jest od ponad 40 lat, zbudowana kamionki, betonu i z PVC (polichlorek winylu). Z sieci kanalizacyjnej korzysta 98% mieszkańców miasta Turek.

Długość sieci kanalizacji sanitarnej na dzień 31.12.2019r. – 83,7 km w tym::

Sieć  kanalizacji  deszczowej jest  własnością   PGKiM   od   roku  2005,

w eksploatacji Wydziału Wodociągów i Kanalizacji znajduje się 89 km sieci kanalizacji deszczowej oraz dziesięć podczyszczalni wód deszczowych; przy ulicy Korytkowskiej, ul. Alei Jana Pawła II, ul. Kaliskiej, ul. Uniejowskiej, ul. Górniczej oraz w Tureckiej Strefie Inwestycyjnej.

Oczyszczalnia  ścieków jest  oczyszczalnią  mechaniczno  –  biologiczną
ze wspomaganiem chemicznym (środki chemiczne PIX, PAX).

twk01

 

Proces oczyszczania ścieków oparty jest o zmodyfikowaną technologię osadu czynnego w  celu  prowadzenia  zintegrowanych  procesów  usuwania  węgla,  azotu
i fosforu.

Obecnie proces oczyszczania ścieków jest zautomatyzowany i praca całej oczyszczalni ścieków jest całkowicie monitorowana.

Przedsiębiorstwo  Gospodarki   Komunalnej  i  Mieszkaniowej  Spółka  z  o. o.
w Turku wyszło naprzeciw problemowi jakim są osady ściekowe powstające jako produkt uboczny w procesie oczyszczanie ścieków, wprowadzając na oczyszczalni ścieków nowatorską metodę ”Kwadrant- EkosystemEM”. Ta kompleksowa metoda oparta na efektywnym sterowaniu procesami mikrobiologicznymi wprowadzona została w ścisłej współpracy z firmami Kwadrant- EkosystEM, EM – WORLD Polska (więcej na www.em-world.pl ).

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości osadów pościekowych, higienizacja, osuszanie, a w szczególności likwidacja odoru. Efektywne mikroorganizmy jako  mieszanka  wielu  tlenowych  i  beztlenowych  drobnoustrojów
są drogą do rozwiązania tych uciążliwych zagadnień. Osady potraktowane efektywnymi mikroorganizmami EM bardzo dobrze nadają się do dalszego ich wykorzystania w rolnictwie, poprawiają strukturę gleby i zwiększają ilość plonów. Zastosowana metoda powoduje poprawę odwadniania, zmniejszenie ilości i ciężaru osadów pościekowych, przez co  ulegają  zmniejszeniu   koszty   zagospodarowania
i dalszego wykorzystania osadów.

twk02twk03

Kontakt:

Kierownik - tel. 63 28 00 313
Biuro Obsługi:

- tel. 800208880 z telefonów stacjonarnych (nr bezpłatny),

- tel. 63 28 00 308