Drukuj

     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  informuje, że od dnia 1 listopada 2019 r. wprowadza nową taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu nr OPO.4210.10.2019.ASz1.

 CZĘŚĆ  I
Objaśnienia pojęć i skrótów:

 1. ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 i 730),
 2. rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Energii z dnia 22 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło
  (Dz. U. z 2017r. poz. 1988),
 3. rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, 92),
 4. odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
 5. sprzedawca – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Polna 4, 62-700 Turek,
 6. wytwórca ciepła – GETEC Polska Sp. z o. o., od którego sprzedawca kupuje ciepło i przesyła do odbiorców siecią ciepłowniczą,
 7. źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
 8. sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
 9. sieci – instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego,
 10. przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
 11. węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 12. grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
 13. instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
 14. obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 15. układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
 16. sieć ciepłownicza nr 1 – sieć ciepłownicza, zasilana ze źródła ciepła należącego do wytwórcy ciepła,
  w której nośnikiem ciepła jest woda o temperaturze obliczeniowej 135 o C w rurociągu zasilającym i 70 o C w rurociągu powrotnym,
 17. sieć ciepłownicza nr 2 – sieć ciepłownicza, zasilana ze źródła ciepła należącego do sprzedawcy, zlokalizowanego, przy ul. Górniczej w Turku, w której nośnikiem ciepła jest woda
  o temperaturze obliczeniowej 90 o C w rurociągu zasilającym i 70 o C w rurociągu powrotnym,
 18. zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi
  w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
 19. pokrycia strat ciepła w celu utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,
 20. utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,
 21. prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

 

CZĘŚĆ  II

Zakres działalności  gospodarczej  związanej z zaopatrzeniem   w ciepło

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z  zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

 1. przesyłania i dystrybucji ciepła – nr PCC/531/1282/U/2/98/PK z 30 października 1998 r. ze zmianami,
 2. obrotu ciepłem – nr OCC/141/1282/U/2/98/PK z 30  października 1998 r. ze zmianami.

 

CZĘŚĆ III

Podział odbiorców na grupy

Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego określono 4 grupy odbiorców:

B1 – odbiorcy ciepła wytwarzanego przez wytwórcę ciepła, dostarczanego siecią ciepłowniczą nr 1 do indywidualnych węzłów cieplnych należących do sprzedawcy ciepła,

 B2 – odbiorcy ciepła wytwarzanego przez wytwórcę ciepła, dostarczanego siecią ciepłowniczą nr 1 do indywidualnych węzłów cieplnych należących do odbiorców i eksploatowanych przez odbiorców ciepła,

B3 – odbiorcy ciepła wytwarzanego przez wytwórcę ciepła, dostarczanego siecią ciepłowniczą nr 1 do grupowych węzłów cieplnych należących do sprzedawcy ciepła.

A1 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła należącym do sprzedawcy,  dostarczanego siecią ciepłowniczą nr 2 do instalacji odbiorczych w obiektach.

CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość cen i  stawek opłat

 1. Wysokość stawek opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła:

Grupa odbiorców

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

roczna zł/MW

rata miesięczna zł/MW/m-c

zł/GJ

netto

netto

netto

B1

56 398,96

4 699,91

13,78

B2

36 159,76

3 013,31

13,09

B3

64 073,45

5 339,45

17,24

A1

58 988,22

4 915,69

13,65

Oprócz stawek opłat zawartych w taryfie sprzedawca będzie stosował w rozliczeniach z odbiorcami opłaty za dostarczone ciepło:

a) dla grup odbiorców B1, B2, B3 wg cen ustalonych przez wytwórcę ciepła:

      -    ceny za zamówioną moc cieplną,

      -    ceny ciepła,

      -    ceny nośnika ciepła.

b) dla grupy odbiorców A1 wg cen ustalonych przez sprzedawcę ciepła:

-    ceny za zamówioną moc cieplną,

-    ceny ciepła,

-    ceny nośnika ciepła.

 1. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Średnica przyłącza (mm)

Stawka opłaty netto (zł/mb)

20

182,00

25

215,28

32

224,41

40

246,55

50

258,88

65

279,59

80

304,75

100

335,50

125

419,38

150

524,22

 

 1. Ustalone w Części IV taryfy stawki opłat (netto) nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego

CZĘŚĆ  V
Zasady ustalania stawek opłat

Stawki opłat określone w niniejszej taryfie zostały ustalone zgodnie z  art. 45 ustawy oraz według zasad określonych w § 11, 12 i § 22-23  rozporządzenia taryfowego.

Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej określona w niniejszej taryfie została ustalona zgodnie z § 7 ust.6 i § 25 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ  VI
Warunki stosowania cen i stawek opłat

 1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
 2. W przypadkach:

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

Opłaty za nielegalne pobieranie ciepła oblicza się na podstawie cen i stawek opłat za dostarczone ciepło, przy zastosowaniu stosownych przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U.
z 2018r., poz. 2174 ze zm.).

CZĘŚĆ  VII
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat

 1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki.
 2. Sprzedawca zawiadomi odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.
 3. O zmianach cen wprowadzonych przez wytwórcę ciepła lub zmianach cen wprowadzonych przez sprzedawcę, sprzedawca zawiadomi odbiorców ciepła, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.
Załączniki:
Pobierz plik (Cennik.pdf)Cennik[Cennik dla ciepła]100 kB
Pobierz plik (PGkiM_Turek taryfa.pdf)Taryfa[Taryfa dla ciepła]238 kB
Pobierz plik (GETEC - 1.07.2019.pdf)Taryfa[Taryfa GETEC od 01.07.2019]109 kB