Drukuj

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  informuje, że od dnia 4 listopada 2020 r. wprowadza nową taryfę dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w Poznaniu
nr OPO.4210.35.2020.ASz1

CZĘŚĆ I
Objaśnienia pojęć i skrótów:

 1. ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.),
 2. rozporządzenie Ministra Klimatu z 7 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020r. poz. 718),
 3. rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, 92),
 4. odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
 5. sprzedawca – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Polna 4, 62-700 Turek,
 6. wytwórca ciepła – GETEC Polska Sp. z o. o., od którego sprzedawca kupuje ciepło i przesyła do odbiorców siecią ciepłowniczą,
 7. źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
 8. sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
 9. sieci – instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego,
 10. przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
 11. węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 12. grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
 13. instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
 14. obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 15. układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
 16. sieć ciepłownicza nr 1 – sieć ciepłownicza, zasilana ze źródła ciepła należącego do wytwórcy ciepła, w której nośnikiem ciepła jest woda o temperaturze obliczeniowej 135 o C w rurociągu zasilającym i 70 o C w rurociągu powrotnym,
 17. sieć ciepłownicza nr 2 – sieć ciepłownicza, zasilana ze źródła ciepła należącego do sprzedawcy, zlokalizowanego, przy ul. Górniczej w Turku, w której nośnikiem ciepła jest woda
  o temperaturze obliczeniowej 90 o C w rurociągu zasilającym i 70 o C w rurociągu powrotnym,
 18. zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi
  w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

CZĘŚĆ II
Zakres działalności gospodarczej  związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Sprzedawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z  zaopatrzeniem w ciepło na podstawie udzielonych koncesji w zakresie:

 1. przesyłania i dystrybucji ciepła – nr PCC/531/1282/U/2/98/PK z 30 października 1998 r. ze zmianami,
 2. obrotu ciepłem – nr OCC/141/1282/U/2/98/PK z 30 października 1998 r. ze zmianami.

CZĘŚĆ III
Podział odbiorców na grupy

Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego określono 4 grupy odbiorców:

B1 – odbiorcy ciepła wytwarzanego przez wytwórcę ciepła, dostarczanego siecią ciepłowniczą nr 1 do indywidualnych węzłów cieplnych należących do sprzedawcy ciepła,

B2 – odbiorcy ciepła wytwarzanego przez wytwórcę ciepła, dostarczanego siecią ciepłowniczą nr 1 do indywidualnych węzłów cieplnych należących do odbiorców i eksploatowanych przez odbiorców ciepła,

B3 – odbiorcy ciepła wytwarzanego przez wytwórcę ciepła, dostarczanego siecią ciepłowniczą nr 1 do grupowych węzłów cieplnych należących do sprzedawcy ciepła.

A1 – odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła należącym do sprzedawcy,  dostarczanego siecią ciepłowniczą nr 2 do instalacji odbiorczych w obiektach.

CZĘŚĆ IV
Rodzaje oraz wysokość cen i  stawek opłat

 1. Wysokość stawek opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła:

Grupa odbiorców

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

roczna zł/MW

rata miesięczna zł/MW/m-c

zł/GJ

netto

netto

netto

B1

56 960,91

4 746,74

13,94

B2

37 212,09

3 101,01

13,36

B3

65 184,68

5 432,06

17,52

A1

59 052,92

4 921,08

13,92

Oprócz stawek opłat zawartych w taryfie sprzedawca będzie stosował w rozliczeniach z odbiorcami opłaty za dostarczone ciepło:

a) dla grup odbiorców B1, B2, B3 wg cen ustalonych przez wytwórcę ciepła:

b) dla grupy odbiorców A1 wg cen ustalonych przez sprzedawcę ciepła:

2. Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

Średnica przyłącza (mm)

Stawka opłaty netto (zł/mb)

20

182,00

25

215,28

32

224,41

40

246,55

50

258,88

65

279,59

80

304,75

100

335,50

125

419,38

150

524,22

 

3. Ustalone w Części IV taryfy stawki opłat (netto) nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

CZĘŚĆ V
Zasady ustalania stawek opłat

Stawki opłat określone w niniejszej taryfie zostały ustalone zgodnie z  art. 45 ustawy oraz według zasad określonych w § 11, 12 i § 22-23  rozporządzenia taryfowego.

Stawka opłaty za przyłączenie do sieci ciepłowniczej określona w niniejszej taryfie została ustalona zgodnie
z § 7 ust.7 i § 25 rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI
Warunki stosowania cen i stawek opłat

 1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
 2. W przypadkach:

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

Opłaty za nielegalne pobieranie ciepła oblicza się na podstawie cen i stawek opłat za dostarczone ciepło, przy zastosowaniu stosownych przepisów prawa podatkowego.

CZĘŚĆ VII
Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat

 1. Taryfa może być wprowadzona do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki.
 2. Sprzedawca zawiadomi odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.
 3. O zmianach cen wprowadzonych przez wytwórcę ciepła lub zmianach cen wprowadzonych przez sprzedawcę, sprzedawca zawiadomi odbiorców ciepła, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.

 

Załączniki:
Pobierz plik (cennik.pdf)Cennik[cennik dla ciepła]100 kB
Pobierz plik (Nr 288 (621) z 20.10.2020.pdf)Taryfa[taryfa dla ciepła]1336 kB
Pobierz plik (GETEC_Polska_Sp.pdf)Taryfa[Taryfa GETEC od 15.10.2020]991 kB