Drukuj

     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. informuje, że od dnia 06.06.2018 r. wprowadza nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych zatwierdzoną decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu nr PO.RET.070.20.2.MZ.

Objaśnienia  pojęć i skrótów

 1. ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 poz.328),
 2. rozporządzenie - Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (tj. Dz. U. 2018 poz.472),
 3. PGKiM Sp. z o.o. – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Turku,
 4. cena za dostarczoną wodę - wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić PGKiM Sp. z o.o. za 1m3 dostarczonej wody,
 5. cena za odprowadzone ścieki - wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić PGKiM Sp. z o.o. za 1m3 odprowadzonych ścieków,
 6. koszty gotowości do świadczenia usług – koszty eksploatacji i utrzymania urządzeń wodociągowych lub urządzeń kanalizacyjnych, stanowiące nie więcej niż 15% całości tych kosztów, podzielone zgodnie z przyjętym współczynnikiem alokacji na taryfowe grupy odbiorców usług oraz liczbę odbiorców usług w danej grupie,
 7. okres obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie nowej taryfy – 36 kolejnych miesięcy obrachunkowych poprzedzających nie więcej niż o 120 dni dzień założenia wniosku o zatwierdzenie taryfy,
 8. stawka opłaty abonamentowej - wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy, którą odbiorca usług jest obowiązany zapłacić PGKiM Sp. z o.o. za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia do taryfowych cen i stawek opłat PGKiM  Sp. z o.o. dolicza podatek VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami. Na dzień opracowywania niniejszej taryfy stawka podatku VAT wynosi 8%.

 

Informacje ogólne

Niniejsza taryfa stanowi zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków od 1 miesiąca do 12 miesiąca. Taryfa określa także warunki ich stosowania.

Wniosek taryfowy opracowany został na podstawie zasad określonych w art. 20-23 ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2017, poz. 328) zwanej dalej ustawą oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za  zbiorowe   zaopatrzenie w  wodę i  zbiorowe odprowadzanie ścieków (tj. Dz. U. 2018 poz.472), zwanego dalej rozporządzeniem.

Taryfowe ceny i stawki opłat dotyczą wszystkich odbiorców usług wodociągowo-kanalizacyjnych świadczonych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z wyłączeniem odbiorców i dostawców hurtowych oraz usług świadczonych przy użyciu wozów asenizacyjnych. Zgodnie z art. 22 Ustawy taryfa obejmuje także ceny za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe oraz ze zdrojów ulicznych.

1. Rodzaj prowadzonej działalności.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Przedmiot działalności w w/w zakresie obejmuje:

            - pobór i uzdatnianie wody, z wyjątkiem działalności usługowej,

            - działalność usługową w zakresie rozprowadzania wody,

            - odprowadzanie ścieków,

            - oczyszczanie ścieków,

            - osuszanie i higienizacja osadów.

2. Rodzaj i struktura taryfy.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. na podstawie kryteriów, o których mowa w § 13 ust. 2, 3, 4, 5, 6 Rozporządzenia dokonało wyboru struktury i rodzaju taryfy.

Opracowana taryfa jest:

3. Taryfowe grupy odbiorców usług.

Uwzględniając lokalne uwarunkowania, w szczególności:

Spółka dokonała podziału odbiorców usług na taryfowe grupy odbiorców:

 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

 Grupa 1:

Grupa 2:

Grupa 3:

Grupy te obejmują:

 1. wodę dostarczoną do odbiorców,
 2. wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
 3. wodę zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,
 4. wodę do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych,

 Zbiorowe odprowadzanie ścieków:

Grupa 1:

4. Rodzaje i wysokość cen i stawek opłat.

W rozliczeniach z poszczególnymi taryfowymi grupami odbiorców usług, o których mowa w pkt.3, obowiązują zróżnicowane ceny i  stawki opłat oraz zasady ich stosowania.

 

 1. W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę – taryfa wieloczłonowa:

Należności wynikające z opłaty abonamentowej są regulowane przez odbiorców niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.

Tabela 1.1

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

L.P.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka miary

Cena

netto

Cena

brutto

1

2

3

4

5

6

1

Odbiorcy z gospodarstw domowych

Cena za

dostarczoną wodę

3,62

3,91*

zł/m3

2

Inni niż produkcyjni,

woda pobrana z publicznych studni i zdrojów ulicznych,

woda zużyta do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,

woda do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych

Cena za

dostarczoną wodę

3,60

3,89*

zł/m3

3

Przemysłowi

Cena za

dostarczoną wodę

3,67

3,96*

zł/m3

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Tabela 1.2

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

L.P.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka miary

Cena

netto

Cena

brutto

1

2

3

4

5

6

1

Odbiorcy z gospodarstw domowych

Cena za

dostarczoną wodę

3,65

3,94*

zł/m3

2

Inni niż produkcyjni,

woda pobrana z publicznych studni i zdrojów ulicznych,

woda zużyta do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,

woda do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych

Cena za

dostarczoną wodę

3,63

3,92*

zł/m3

3

Przemysłowi

Cena za

dostarczoną wodę

3,69

3,99*

zł/m3

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 Tabela 1.3

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

L.P.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka miary

Cena

netto

Cena

brutto

1

2

3

4

5

6

1

Odbiorcy z gospodarstw domowych

Cena za

dostarczoną wodę

3,69

3,99*

zł/m3

2

Inni niż produkcyjni,

woda pobrana z publicznych studni i zdrojów ulicznych,

woda zużyta do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe,

woda do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych

Cena za

dostarczoną wodę

3,67

3,96*

zł/m3

3

Przemysłowi

Cena za

dostarczoną wodę

3,72

4,02*

zł/m3

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Tabela 2.1.1

Wysokość stawek opłaty abonamentowej rozliczenie w okresie 1 miesięcznym (zaopatrzenie w wodę) w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

L.P.

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka miary

Cena netto

Cena brutto

1

2

3

4

5

1

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego

4,13

4,46*

zł/odbiorcę/m-c

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

Tabela 2.1.2

Wysokość stawek opłaty abonamentowej rozliczenie w okresie 2 miesięcznym (zaopatrzenie w wodę) w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

L.P.

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka miary

Cena netto

Cena brutto

1

2

3

4

5

1

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego

6,05

6,53*

zł/odbiorcę/2 m-ce

2

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

4,31

4,65*

zł/odbiorcę/2 m-ce

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

Tabela 2.2.1

Wysokość stawek opłaty abonamentowej rozliczenie w okresie 1 miesięcznym (zaopatrzenie w wodę) w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

L.P.

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka miary

Cena netto

Cena brutto

1

2

3

4

5

1

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego

4,14

4,47*

zł/odbiorcę/m-c

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami

Tabela 2.2.2

Wysokość stawek opłaty abonamentowej rozliczenie w okresie 2 miesięcznym (zaopatrzenie w wodę) w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

L.P.

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka miary

Cena netto

Cena brutto

1

2

3

4

5

1

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego

6,06

6,54*

zł/odbiorcę/2 m-ce

2

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

4,32

4,67*

zł/odbiorcę/2 m-ce

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

Tabela 2.3.1

Wysokość stawek opłaty abonamentowej rozliczenie w okresie 1 miesięcznym (zaopatrzenie w wodę) w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

L.P.

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka miary

Cena netto

Cena brutto

1

2

3

4

5

1

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego

4,14

4,47*

zł/odbiorcę/m-c

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami


 

Tabela 2.3.2

Wysokość stawek opłaty abonamentowej rozliczenie w okresie 2 miesięcznym (zaopatrzenie w wodę) w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

L.P.

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka miary

Cena netto

Cena brutto

1

2

3

4

5

1

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego

6,06

6,54*

zł/odbiorcę/2 m-ce

2

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

4,32

4,67*

zł/odbiorcę/2 m-ce

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami

 1. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków – taryfa wieloczłonowa:

Należności wynikające z opłaty abonamentowej są regulowane przez odbiorców niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę w okresie rozliczeniowym.

Tabela 3.1

Wysokość cen i stawek opłat za usługę odprowadzania ścieków w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

L.P.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka miary

Cena

netto

Cena brutto

1

2

3

4

5

6

1

Dostawcy ścieków z gospodarstw domowych, inni niż produkcyjni, przemysłowi

Cena za usługę odprowadzania ścieków

3,43

3,70*

zł/m3

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami

Tabela 3.2

Wysokość cen i stawek opłat za usługę odprowadzania ścieków w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

L.P.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka miary

Cena

netto

Cena brutto

1

2

3

4

5

6

1

Dostawcy ścieków z gospodarstw domowych, inni niż produkcyjni, przemysłowi

Cena za usługę odprowadzania ścieków

3,45

3,73*

zł/m3

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami

Tabela 3.3

Wysokość cen i stawek opłat za usługę odprowadzania ścieków w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

L.P.

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka miary

Cena

netto

Cena brutto

1

2

3

4

5

6

1

Dostawcy ścieków z gospodarstw domowych, inni niż produkcyjni, przemysłowi

Cena za usługę odprowadzania ścieków

3,48

3,76*

zł/m3

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

Tabela 4.1.1

Wysokość stawek opłaty abonamentowej rozliczenie w okresie 1 miesięcznym (odprowadzanie ścieków) w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

L.P.

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka miary

Cena netto

Cena brutto

1

2

3

4

5

1

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego

 

2,00

 

2,16*

zł/odbiorcę/m-c

2

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego z uwzględnieniem wskazań wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej

 

2,21

 

2,39*

zł/odbiorcę/m-c

3

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg urządzenia pomiarowego lub wodomierza przy ujęciu własnym

 

4,21

 

4,55*

zł/odbiorcę/m-c

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami

 Tabela 4.1.2

Wysokość stawek opłaty abonamentowej rozliczenie w okresie 2 miesięcznym

(odprowadzanie ścieków) w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

L.P.

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka miary

Cena netto

Cena brutto

1

2

3

4

5

1

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego

 

4,00

 

4,32*

zł/odbiorcę/2m-ce

2

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego z uwzględnieniem wskazań wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej

 

2,21

 

2,39*

zł/odbiorcę/2m-ce

3

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg urządzenia pomiarowego lub wodomierza przy ujęciu własnym

 

6,21

 

6,71*

zł/odbiorcę/2m-ce

4

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

 

4,47

 

4,83*

zł/odbiorcę/2m-ce

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami

Tabela 4.2.1

Wysokość stawek opłaty abonamentowej rozliczenie w okresie 1 miesięcznym (odprowadzanie ścieków) w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

L.P.

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka miary

Cena netto

Cena brutto

1

2

3

4

5

1

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego

 

2,00

 

2,16*

zł/odbiorcę/m-c

2

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego z uwzględnieniem wskazań wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej

 

2,22

 

2,40*

zł/odbiorcę/m-c

3

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg urządzenia pomiarowego lub wodomierza przy ujęciu własnym

 

4,22

 

4,56*

zł/odbiorcę/m-c

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

 Tabela 4.2.2

Wysokość stawek opłaty abonamentowej rozliczenie w okresie 2 miesięcznym

(odprowadzanie ścieków) w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

L.P.

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka miary

Cena netto

Cena brutto

1

2

3

4

5

1

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego

 

4,00

 

4,32*

zł/odbiorcę/2m-ce

2

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego z uwzględnieniem wskazań wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej

 

2,22

 

2,40*

zł/odbiorcę/2m-ce

3

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg urządzenia pomiarowego lub wodomierza przy ujęciu własnym

 

6,22

 

6,72*

zł/odbiorcę/2m-ce

4

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

 

4,48

 

4,84*

zł/odbiorcę/2m-ce

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami

Tabela 4.3.1

Wysokość stawek opłaty abonamentowej rozliczenie w okresie 1 miesięcznym (odprowadzanie ścieków) w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

L.P.

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka miary

Cena netto

Cena brutto

1

2

3

4

5

1

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego

 

2,03

 

2,19*

zł/odbiorcę/m-c

2

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego z uwzględnieniem wskazań wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej

 

2,22

 

2,40*

zł/odbiorcę/m-c

3

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg urządzenia pomiarowego lub wodomierza przy ujęciu własnym

 

4,25

 

4,59*

zł/odbiorcę/m-c

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami

 

Tabela 4.3.2

Wysokość stawek opłaty abonamentowej rozliczenie w okresie 2 miesięcznym

(odprowadzanie ścieków) w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

L.P.

Wyszczególnienie

Cena/stawka

Jednostka miary

Cena netto

Cena brutto

1

2

3

4

5

1

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego na podstawie urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego

 

4,06

 

4,38*

zł/odbiorcę/2m-ce

2

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg urządzenia pomiarowego lub wodomierza głównego z uwzględnieniem wskazań wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej

 

2,22

 

2,40*

zł/odbiorcę/2m-ce

3

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg urządzenia pomiarowego lub wodomierza przy ujęciu własnym

 

6,28

 

6,78*

zł/odbiorcę/2m-ce

4

Opłata abonamentowa na odbiorcę rozliczanego wg przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

 

4,54

 

4,90*

zł/odbiorcę/2m-ce

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami

Stawka opłaty za przekroczenie określonych w umowie warunków wprowadzenia ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych w zł/m3:

 1. za każde kolejne 10% powyżej dopuszczalnego wskaźnika

- 0,11 zł netto + VAT = 0,12 zł brutto*

 1. za przekroczenie o 1 stopień pH dopuszczalnego zakresu, za każdy stopień

- 4,35 zł netto + VAT = 4,70 zł brutto*

 1. za przekroczenie o 1 0 C dopuszczalnego zakresu, za każdy stopień          

- 4,35 zł netto + VAT = 4,70 zł brutto*

*Cena brutto obejmuje podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami

Do cen i stawek opłat określonych w taryfie dolicza się podatek od towarów i usług
w wysokości określonej odrębnymi przepisami.

5. Warunki rozliczeń z uwzględnieniem wyposażenia nieruchomości w przyrządy i urządzenia pomiarowe.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami Ustawy i Rozporządzenia wymienionych z uwzględnieniem cen i stawek opłat wynikających z niniejszej Taryfy.

 1. Należność za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków ustala się jako iloczyny taryfowych cen i stawek opłat oraz odpowiadających im ilości świadczonych usług.
 2. Należności wynikające z wysokości stawki opłaty abonamentowej regulowane są niezależnie od tego, czy odbiorca usług pobierał wodę lub odprowadzał ścieki w okresie rozliczeniowym.
 3. W przypadku świadczenia wyłącznie usługi odprowadzania ścieków oraz brak jest urządzenia pomiarowego, ilość odprowadzonych ścieków ustala się w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, a w przypadku braku odniesienia w tych normach - jako równą ilości ścieków określonej w umowie.
 4. W rozliczeniach z osobami korzystającymi z lokali w budynku wielolokalowym oraz z właścicielem lub zarządcą tego budynku należności za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki mogą być regulowane na podstawie prognozy ilości usług, które mają być świadczone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.
 5. Prognoza, o której mowa w ust. 4, wynika z umowy i jest ustalana w oparciu o przeciętne normy zużycia wody lub na podstawie średniego zużycia wody w ubiegłym okresie rozliczeniowym.
 6. Ilość pobranej wody w budynkach wyposażonych w wodomierze główne ustala się zgodnie z ich wskazaniami. Także na podstawie wskazań wodomierza głównego ustala się, jako ilość równą dostarczonej wody, ilość odebranych ścieków z nieruchomości.
 7. Ilość ścieków w budynkach wyposażonych w urządzenia pomiarowe ustala się na podstawie wskazań tych urządzeń.
 8. W przypadku braku wodomierzy, o których mowa w ust.2. ilość dostarczonej wody do budynku ustala się zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych norm zużycia wody, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm.
 9. W zależności od wyposażenia budynków w urządzenia pomiarowe i wodomierze
  do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej, ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego, a w przypadku jego braku – jako równą ilości wody pobranej lub ilości wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie zużytej, określonej zgodnie z art. 27 ust. 6 ustawy.
 10. Odbiorca usług dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę lub odprowadzone ścieki w terminie określonym w fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty jej wysłania lub dostarczenia w inny sposób.
 11. Odbiorcy usług, o których mowa w § 16 ust. 4, regulują należności, których wielkość ustalona jest na podstawie prognozy, w terminach wynikających z zawartej umowy.
 12. Rozliczenie ilości świadczonych przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne usług jest dokonywane na podstawie wskazań wodomierzy lub urządzenia pomiarowego lub na podstawie umowy, przynajmniej raz w roku oraz zawsze przy zmianie cen za wodę lub ścieki, których ilość nie jest ustalana w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 13. Zgłoszenie przez odbiorcę usług zastrzeżeń do wysokości należności określonych w fakturze nie wstrzymuje jej zapłaty.
 14. W przypadku nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub, na żądanie odbiorcy usług, zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.
 15. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania wodomierza.
 16. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne na wniosek odbiorcy usług występuje o sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza głównego.
 17. W przypadku gdy sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza nie potwierdza zgłoszonych przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokrywa on koszty sprawdzenia.

6.Warunki stosowania cen i stawek opłat.

6.1. Zakres świadczonych usług dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców.

 

Przedsiębiorstwo prowadzi działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dokonywane jest dla wszystkich odbiorców usług w oparciu o takie same zasady technologiczne i techniczne. Jednakże w przypadku zbiorowego zaopatrzenia w wodę wystąpiło zróżnicowanie cen za 1 m3 dostarczonej wody ze względu na wysokości stawek opłat za usługi wodne. Wyodrębniono trzy grupy taryfowe.

Ponieważ ścieki poddawane są tym samym procesom dla wszystkich odbiorców usług, wyodrębniona została jedna grupa odbiorców.

W taryfie określone zostały stawki opłat abonamentowych. Kalkulacja przeprowadzona została na podstawie kosztów:

Przedsiębiorstwo skalkulowało  również stawkę opłaty abonamentowej na odbiorcę rozliczanego według wodomierza dodatkowego mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej.

Ponadto taryfa zawiera także stawkę opłaty za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, w zależności od wykorzystania przepustowości oczyszczalni, stosowanej technologii oczyszczania ścieków komunalnych oraz uzyskiwanego stopnia redukcji ładunku zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych.

6.2.Standardy jakościowe obsługi odbiorców usług.

Określone w taryfie ceny i stawki opłat stosuje się przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi klientów.

W zakresie jakości świadczonych usług Przedsiębiorstwo realizuje zadania określone:

Jakość wody przeznaczonej do spożycia oraz oczyszczanych ścieków przez Przedsiębiorstwo jest zgodna zarówno z normami krajowymi, jak i normami europejskimi.

PGKiM Sp. z o.o. informuje, że wyznaczyło n/w pracowników do kontaktów z Odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych oraz przyjmowania i rozpatrywania reklamacji dotyczących usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez PGKiM Sp. z o.o.

Małgorzata Andrzejewska

63-28-00-308

pn-pt 700 – 1500

Edward Antczak

63-28-00-308

pn-pt 700 – 1500

Zarząd PGKiM Sp. z o.o.

Załączniki:
Pobierz plik (taryfa woda i ścieki nowe rozporządzenie.pdf)Taryfa[dla zbiorowego zaopatrz. w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 06.06.2018 do 05.06.2021]303 kB
Pobierz plik (cennikwoda.pdf)Cennik[dla zbiorowego zaopatrz. w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 06.06.2018 do 05.06.2021]249 kB