Drukuj

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.

TARYFA DLA WYTWARZANIA CIEPŁA

 

 CZĘŚĆ  I

Objaśnienia pojęć i skrótów:

 1. ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, 843 i 1086 ),
 2. rozporządzenie Ministra Klimatu z 7 kwietnia 2020r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2020r. poz. 718),
 3. rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz.U. z 2007 r. Nr 16, 92),
 4. odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy z przedsiębiorstwem energetycznym,
 5. sprzedawca – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Polna 4, 62-700 Turek,
 6. wytwórca ciepła – Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Polna 4, 62-700 Turek do odbiorców siecią ciepłowniczą nr 2,
 7. źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,
 8. sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do węzłów cieplnych,
 9. sieci – instalacje połączone i współpracujące ze sobą, służące do przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, należące do przedsiębiorstwa energetycznego,
 10. przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego, albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach,
 11. węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,
 12. grupowy węzeł cieplny – węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt,
 13. instalacja odbiorcza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie,
 14. obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,
 15. układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń, służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,
 16. sieć ciepłownicza nr 2 – sieć ciepłownicza, zasilana ze źródła ciepła należącego do sprzedawcy, zlokalizowanego, przy ul. Górniczej w Turku, w której nośnikiem ciepła jest woda
  o temperaturze obliczeniowej 90 o C w rurociągu zasilającym i 70 o C w rurociągu powrotnym,
 17. zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi
  w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji.

 

CZĘŚĆ II

Zakres działalności gospodarczej związanej z wytwarzaniem ciepła

 1. Zakres działalności obejmuje produkcję i dostawę energii cieplnej do sieci ciepłowniczej nr 2.
 2. Energia cieplna dostarczana będzie w postaci wody gorącej o temperaturze obliczeniowej 90 o C w rurociągu zasilającym i 70 o C w rurociągu powrotnym.

CZĘŚĆ IIII

Podział odbiorców na grupy

Zgodnie z § 10 rozporządzenia taryfowego określono 1 grupę odbiorców:

A1 – Odbiorcy ciepła wytwarzanego w źródle ciepła należącym do sprzedawcy,  dostarczanego siecią ciepłowniczą sprzedawcy nr 2, poprzez węzły na potrzeby c.w.u. sprzedawcy oraz na potrzeby c.o. bezpośrednio do odbiorcy.

CZĘŚĆ IV

Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

 1. Wysokość cen w zakresie wytwarzania ciepła: 

- Cena za zamówioną moc cieplną

Grupy odbiorców

cena roczna w zł/MW

rata miesięczna w zł/MW/m-c

netto

brutto

netto

brutto

A1

 

 

185 278,69

 

 

227 892,79

 

 

15 439,89

 

 

18 991,07

 

- Cena ciepła

 

Grupy odbiorców

zł/GJ

netto

brutto

 

A1

 

 

39,88

 

 

49,05

 

 

Oprócz stawek opłat zawartych w niniejszej taryfie sprzedawca będzie stosował w rozliczeniach z odbiorcami:

 

2. Ustalone w Części IV taryfy stawki opłat (netto) nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT). W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego

 

CZĘŚĆ V

Zasady ustalania stawek opłat

Stawki opłat określone w niniejszej taryfie zostały ustalone zgodnie z  art. 45 ustawy oraz według zasad określonych w § 11, 12 i § 22-23  rozporządzenia taryfowego.

CZĘŚĆ VI

Warunki stosowania cen i stawek opłat

 1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat są stosowane przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców, które określone zostały w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.
 2. W przypadkach:

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

Opłaty za nielegalne pobieranie ciepła oblicza się na podstawie cen i stawek opłat za dostarczone ciepło, przy zastosowaniu stosownych przepisów prawa podatkowego.

 

 

CZĘŚĆ VII

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek opłat

 1. Sprzedawca zawiadomi odbiorców ciepła o rozpoczęciu stosowania taryfy, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.
 2. O zmianach cen wprowadzonych przez wytwórcę ciepła lub zmianach cen wprowadzonych przez sprzedawcę, sprzedawca zawiadomi odbiorców ciepła, w ciągu jednego okresu rozliczeniowego od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania.