Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

     Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o.  w Turku z siedzibą przy ul. Polnej 4  w Turku podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 21 lipca 2021 r.  o godzinie 10oo  w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ul. Polnej 4 odbędzie się   PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem geodezyjnym 469 o pow. 0,0511  ha, położonej w Turku przy ul. 3 Maja 19, dla której w Sadzie Rejonowym w Turku – Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta numer KN1T/00001611/2.

Dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą nr X/60/11 Rady Miejskiej Turku z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Turku nieruchomość oznaczona jest jako teren zabudowy- teren śródmieścia znajdujący się w granicach podlegających ochronie konserwatorskiej.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym z dwiema oficynami: północną i południową oraz budynkami gospodarczymi. Budynek wielorodzinny od frontu w zabudowie zwartej, posiadający dwie kondygnacje, posiada 5 samodzielnych lokali mieszkalnych – trzy na parterze i dwa na piętrze, wejście do lokali z klatki schodowej. Obiekt jest w złym stanie technicznym – decyzją z dnia 24 maja 2018 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego obiekt został wyłączony z użytkowania z uwagi na zły stan techniczny i zagrożenie bezpieczeństwa dla życia i zdrowia ludzi i nie jest zamieszkały. W pozostałej części nieruchomości znajdują się pozostałe trzy lokale mieszkalne zlokalizowane w budynkach oficyny. Na działce dodatkowo usytuowane są budynki gospodarcze w średnim stanie technicznym w zabudowie zwartej. Teren działki uzbrojony jest w sieć wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną. Ogrzewanie lokali z pieców kaflowych oraz indywidualnych pieców c.o.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi   547 044 zł (słownie:  pięćset czterdzieści siedem tysięcy  czterdzieści cztery złote).

      W celu sprzedaży nieruchomości oszacowano wartość udziału przysługującego Gminie Miejskiej Turek, który na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków wynosi 14548/33875 (42,95 %). Wartość ta stanowi kwotę 234 955,00 zł.

      Ustalono również wartości rynkowe udziałów poszczególnych właścicieli lokali mieszkalnych i tak: wartość rynkowa udziału w nieruchomości wspólnej dla lokalu nr 5 wynosi 100 273,00 zł (18,33%),  wartość rynkowa udziału w nieruchomości wspólnej dla lokalu nr 2 wynosi 82 112,00 zł (15,01%), wartość rynkowa udziału w nieruchomości wspólnej  dla lokali nr 7 i 8 wynosi 129 704,00 zł (23,71%).

Dla przedmiotowych lokali mieszkalnych prowadzone są w Wydziale ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Turku księgi wieczyste wolne od wpisów w dziale IV (hipoteka) z wyjątkiem księgi wieczystej numer KN1T/00032696/7, dotyczącej lokalu nr 5, w której w dziale IV wpisana jest hipoteka umowna w kwocie  240 000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych) na rzecz Banku Polska  Kasa Opieki Spółka Akcyjna VII Oddział w Łodzi.

Do przetargu mogą przystąpić podmioty stosunków cywilnoprawnych, w tym cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z  2017 r.  poz. 2278).                   

 Pełnomocnik działający w przetargu w imieniu mocodawcy winien legitymować się pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są wpłacić wadium w pieniądzu, w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych), w terminie do dnia 14 lipca 2021 r. na rachunek Wspólnoty Mieszkaniowej 3 Maja 19  numer 51 1090 1229 0000 0001 0401 7700 przy czym wpłata wadium nie powoduje naliczenia odsetek od zdeponowanej kwoty. Za datę wpłaty wadium uważa się datę uznania w/w rachunku bankowego. 

Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia  odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Uczestnik przetargu (pełnomocnik) zobowiązany jest przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – aktualny wypis z rejestru lub właściwe pełnomocnictwa.

Wpłacenie wadium równoznaczne jest z zapoznaniem się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U.  z 2014 r., poz. 1490).

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie jednorazowo nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność w formie aktu notarialnego. Termin i miejsce zawarcia umowy notarialnej przenoszącej własność nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Nabywca ponosi koszty związane z okazaniem granic nieruchomości.

Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji w powyższej sprawie udziela Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Turku przy ul. Polnej 4 tel: 63 280 03 21 Ogłoszenie o przetargu umieszczone zostało na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Turku .      

 

Turek, dnia 1.06.2021 r.