Drukuj

Wysokości nowych stawek za ciepło, moc zamówioną i nośnik od dnia 1 lipca 2019 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 lipca 2019 r. wytwórca ciepła tj. przedsiębiorstwo energetyczne GETEC Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wprowadza nowe ceny za 1 GJ pobranego ciepła, za zamówioną moc cieplną i za nośnik ciepła,  zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.8.2019.ASZ1 z dnia 4 czerwca 2019 r.

 

Taryfa z cenami firmy GETEC została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca  2019 r. pod pozycją nr 5554.

Wysokości nowych stawek za ciepło, moc zamówioną i nośnik od dnia  1 lipca 2019 r. kształtują się następująco:

grupa

Ceny

Ciepło zł/GJ

Moc zamówiona zł/MW/m-c

Nośnik ciepła

zł/m3

B 1.0

netto

36,79

14 937,74

26,40

B 2.0

netto

36,79

14 937,74

26,40

B 3.0

netto

36,79

14 937,74

26,40

 Powyższe stawki ( netto ) nie zawierają podatku od towarów i usług VAT.

W odniesieniu  do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Pozostałe ceny taryfowe tj. przesył opłata stała i przesył opłata zmienna pozostają bez zmian.

Szczegóły dostępne na stronie internetowej www.pgkim-turek.pl 

Jak wyjaśnia Prezes Zarządu GETEC Polska sp. z o.o. zmiana cen ciepła wynika w głównej mierze z drastycznego wzrostu cen uprawnień do emisji CO2, które firma GETEC zgodnie z obowiązującym prawem musi nabyć. Cena uprawnień do emisji CO2 w okresie od wprowadzenia poprzedniej taryfy wzrosła z około 8 Euro/t do około 25 Euro/t.

 

 Zarząd        

PGKiM Sp. z o.o.