Drukuj

Wysokości nowych stawek za ciepło, moc zamówioną i nośnik od dnia 1 marca 2018r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. informuje, że z dniem 1 marca 2018 r.  nowy wytwórca ciepła przedsiębiorstwo energetyczne GETEC Polska spółka z ograniczona odpowiedzialnością wprowadza swoje ceny za 1 GJ pobranego ciepła, za zamówioną moc cieplną i za nośnik ciepła,  zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.61.2017.2018.ASZ1 z dnia 30 stycznia 2018 r.

 

Taryfa z cenami firmy GETEC została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. pod pozycją nr 989.

Wysokości nowych stawek za ciepło, moc zamówioną i nośnik od dnia  1 marca 2018 r. kształtują się następująco:

 

grupa

Ceny

Ciepło zł/GJ

Moc zamówiona zł/MW/m-c

Nośnik ciepła

zł/m3

B 1.0

netto

31,70

10 581,32

19,74

B 2.0

netto

31,70

10 581,32

19,74

B 3.0

netto

31,70

10 581,32

19,74

 

Powyższe stawki ( netto ) nie zawierają podatku od towarów i usług VAT. W odniesieniu  do nich podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Ponadto informujemy, że w związku ze zmianą  wytwórcy ciepła Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. dokonało zmiany taryfy dla ciepła zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.64.2017.2018.ASZ1  z dnia 16 stycznia 2018  r.

Nowa taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 stycznia 2018 r. pod pozycją nr 713.

Mimo wprowadzenia zmiany taryfy dla ciepła PGKiM Sp. z o.o. ceny i stawki opłat w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła tj. przesył opłata stała i przesył opłata zmienna pozostają bez zmian.

 

Zarząd          

PGK i M Sp. z o.o.