Drukuj

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w Turku, jako beneficjent projektów pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Turku oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Turek” oraz „Zagospodarowanie wód deszczowych w oparciu o zielono-niebieskie rozwiązania w mieście Turek” współfinansowanego ze środków unijnych, z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego zgłaszanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w wykorzystaniu środków unijnych w ramach w/w Programu.

Mechanizm ten opracowany i udostępniony został przez Instytucję Zarządzającą POIiŚ i stanowi narzędzie informatyczne, umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia

Przyjęte rozwiązanie będzie sprzyjać realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej.