Drukuj

KOMUNIKAT

Przypominamy właścicielom, administratorom oraz mieszkańcom domów o obowiązku zabezpieczenia urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych i urządzeń ciepłowniczych na okres zimowy.

I. Dla zabezpieczenia urządzeń wod-kan. i ciepłowniczych należy:

II. Zalecenia dodatkowe:

III. Wyznaczeni pracownicy PGKiM Sp. z o.o. sprawdzać będą wykonanie niniejszych wytycznych. Nie stosowanie się do powyższego podlega odpowiedzialności karno-administracyjnej zgodnie z Ustawą z 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115 poz. 1229 ze zm.) i Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 ze zm.).

IV. Jednocześnie wyjaśnia się, że obowiązek usuwania uszkodzeń oraz nieszczelności wewnętrznych instalacji wod-kan., należy do właścicieli, najemców (lokatorów) na ich koszt. Natomiast obowiązek usuwania uszkodzeń pionów instalacji wod-kan., oraz głównych urządzeń należy do administracji nieruchomości.